Wij maken innenbepleistering Gelderland evenals bepleistering Achterhoek en sokkelbepleistering in Nederland.

Gegevensbescherming

De firma Putzgeschäft Schilling GmbH neemt de bescherming van persoonsgerichte gegevens zeer ernstig op. Wij willen, dat U weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de wet voor bescherming van de persoonlijke gegevens van de Bonds- republiek Duitsland (BDSG).

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen, die verzekeren, dat de voorschriften over de gegevensbescherming zowel van ons als ook van externe dienstverleners in acht worden genomen.

Persoonsgerichte gegevens

Persoonsgerichte gegevens zijn informaties, die daarvoor kunnen worden benut, Uw identiteit te ervaren. Daaronder vallen informaties zoals Uw juiste naam, adres, postadres, telefoonnummer. informaties, die niet direct met Uw werkelijke identiteit in verbinding worden gebracht (zoals bijvoorbeeld gefavoriseerde websites of aantal van de benutters van een site) vallen niet daaronder.

U kunt ons online-aanbod principieel zonder openleggen van Uw identiteit benutten. Wanneer U zich voor één van onze gepersonaliseerde diensten laat registreren, een produkt bestelt of een abonnement afsluit, vragen wij U naar Uw naam en naar andere persoonlijke informaties. Het is Uw vrije beslissing, of U deze gegevens invoert.

Webhosting

Uw gegevens slagen wij op bijzonder beschermde servers in Duitsland op. De toegang daarop is slechts voor weinige bijzonder bevoegde personen mogelijk, die met de technische, commerciële of redactionele verzorging van de server belast zijn.

In verbinding met hun toegang worden op onze servers gegevens voor beveligings- doeleinden opgeslagen, die mogelijkerwijze een identificatie toelaten (bijvoorbeeld IP-adres, datum, tijd en bezochte sites). Er vindt geen persoonsgericht gebruik plaats. De statistische evaluatie van geanonimiseerde gegevensrecords blijft voorbehouden.

Doorgeven van persoonsgerichte informaties aan derden

Wij gebruiken Uw persoonsgerichte informaties in geval van produktbestellingen alleen binnen de firma Putzgeschäft Schilling GmbH evenals met de verbonden ondernemingen. Wij geven deze niet zonder Uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verder.

Zouden in het kader van de opdrachtgegevensverwerking gegevens aan dienstverleners verder gegeven worden, dan zijn deze aan de BDSG, andere wettelijke voorschriften en contractueel aan de Privacy Policy van de firma Putzgeschäft Schilling GmbH gebonden. Voor zover wij wettelijk of per rechterlijk besluit daartoe verplicht zijn, zullen wij Uw gegevens aan informatiebevoegde instanties doorgeven.

Recht op herroeping

Wanneer U de firma Putzgeschäft Schilling GmbH verzoekt, Uw persoonsgerichte gegevens niet voor de verdere contactopname te gebruiken en/of te wissen, dan wordt desbetreffend gehandeld.

Gegevens, die voor de opdrachtafwikkeling resp. voor commerciële doeleinden dwingend noodzakelijk zijn, zijn van een opzegging respectievelijk van een delging niet aangetast.

Heeft U alstublieft begrip daarvoor, dat in geval van een herroeping een gepersonaliseerde service niet meer kan worden gegeven, omdat deze op het gebruik van klantengegevens opbouwt.

Inzet van cookies

In cookies worden gedurende een onlinesession tekstinformaties verzameld en in een speciale bestand in ASCII-formaat (cookie.txt) op de hard-disc van de user afgelegd. Waarheen de cookie bij de user wordt opgeslagen, controleert de WWW-Browser van de gebruiker. Cookies zijn informaties, die bij het volgende onlinebezoek aan de server worden terug gestuurd. Zij kunnen telkens alleen van de server, die deze vooraf ook heeft afgelegd, worden gelezen.

De firma Putzgeschäft Schilling GmbH gebruikt in haar aanbiedingen geen cookies. Zou de firma Putzgeschäft Schilling GmbH toekomstig voor de realisering van dringend noodzakelijke userfuncties (bijv. voor de vergemakkelijking van de navigatie van een website) cookies gebruiken, dan zullen wij aan de desbetreffende plaats daarop wijzen. Op bepaalde pagina's worden advertenties van ondernemingen of agentschappen direct geleverd. Hier kunnen mogelijkerwijze cookies worden ingezet, zonder dat wij U daarop kunnen wijzen.

Een gebruik van onze aanbiedingen is principieel ook zonder cookies mogelijk. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of Uw browser zo instellen, dat hij U informeert, wanneer cookies worden verzonden.

Kinderen

Personen beneden 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders geen persoonsgerichte gegevens aan ons doorgeven. Wij verlangen geen persoonsgerichte gegevens van kinderen, verzamelen deze niet en geven deze niet aan derden verder.

Links naar andere websites

Ons online-aanbod bevat links naar andere websites. Wij hebben geen invloed daarop, dat de exploitanten daarvan de bepalingen van de gegevensbescherming in acht nemen.

Vragen en commentaren

Voor vragen, suggesties of commentaren over het thema gegevensbescherming wendt U zich alstublieft per email aan de verantwoordelijken van de firma Putzgeschäft Schilling GmbH: info@schilling-innenputz.de. De rasante ontwikkeling van het internet maakt van tijd tot tijd aanpassingen in onze Privacy Policy noodzakelijk. U wordt aan deze plaats over de nieuwigheden geïnformeerd.

Bocholt, 01 december 2006